Books

ПЪТЯТ НА ПОКЛОННИКА ЕРКС И РАЗКРИТИЕТО НА АНСЕНУСА

More info
ПЪТЯТ НА ПОКЛОННИКА ЕРКС И РАЗКРИТИЕТО НА АНСЕНУСА More info

Снимка автора

Основател на Център за Служба на Планетата Уксим, Даниел Гаглиардо е част от енергетично течение, което подпомага настоящия преход на Земята, с поглед към космическото интегриране на човечеството на повърхността. Като помощник на Инструкционната Йерархия, неговият книжен труд и записите на разговорите му стимулират пробуждането на ново съзнание.
Даниел Гаглиардо е жител на Центъра за Планетарна Служба Уксим – Сиера дел Сиело /Небесната Планина/, разположен във Вале де Еркс /Долината на Еркс/. Неговият труд се явява продължение на субективната космичност на междуземния център, който действа там. Посещенията му в различни страни и континенти позволяват на тези, които са възприемчиви, да се доближат до основите на ново духовно познание.
Също така, поклонници от различни места пребивават в духовния център, ръководен от този инструктор, в търсене на истински еволюционен групов експеримент.
В настоящата книга Даниел Гаглиардо ни дарява огъня на Братството на Еркс, като по този начин насърчава един дълбок процес на вътрешно обединение.Тази книга е инструмент на Братството на Еркс.
Нейният фундаментален принос не е основната информация или Инструкция, а енергията, която извисените междуземни съзнания излъчват чрез нея. Йерархии, които от вътрешните нива оказват безусловна помощ на човечеството от повърхността на планетата Земя.
Посвещаваме тази книга на всеки поклонник, който е открил тайната на пътя, както и на онези, които не отстъпват от намерението си да го извършат. Издирвачи на онова, което след определен момент от нашата еволюционна траектория се превръща в единствен смисъл на съществуването и ни отваря инстанциите (моменти от еволюционното развитие) към космическия живот.


Даниел Гаглиардо

Info: uksimbulgaria@uksi,.org.ar

ВЪВЕДЕНИЕ
Ураỳма (Uhráuma) и Инструкцията
Еркс, като вибрационно състояние и въпреки
работата, осъществена от енергията чрез различни
източници, е достижимо за нас само по ограничен
начин – очевидно по-нисш от предвиденото за този
етап на човечеството. Това ограничение се свързва
със забавеното състояние на съзнание на расата от
повърхността. По-голяма част от населяващите земната повърхност все още не сме в състояние да бъдем
смятани за аспиранти за първоначална инициация.
Мощната структура на този междуземен център –
мощна в изражение на величините Енергия – Светлина, се намира извън енергетичното състояние на човешката маса, която днес привлича силни пречистващи течения. Поради тази причина елементи, които са
депа на тези два конкретни вида пречистващ волтаж,
превишават необходимите условия за намаление на
плътността. Така да станем възприемчиви към подготвителните импулси е условие, което се изживява
под въздействието на дълбоки интерференции.
Няма как да знаем или да предвидим нищо от
това, което енергията ще предложи. В този смисъл,
човешките същества, включително онези, които, пробудени, търсят приближаване към истината, продължават да не знаят какво ще се случи. Разликата би се
11
наблюдавала в един-единствен нюанс – тези, които
днес търсят есенцията, дори да не знаят какво ще
им предложи съществуването, трябва да бъдат възприемчиви, за да са способни да подходят към всеки
проблем по извисен начин. Позиция, която сама по
себе си би разкрила присъствието на енергии от вътрешните планове, разпростиращи се до материята, с
помощта на тези индивиди.
Що се отнася до различните контексти, свързани
с вътрешния живот и средата, необходима за тяхното
развитие и достъп, сме тласкани към определен начин на задълбочаване и разпространение, понякога
под формата на книги. Тази, която читателят се подготвя да прочете сега, предлага контрастни нюанси.
Енергията, която я захранва, действа по два пътя.
Чрез някои от изживяванията на нашата група, установена във Вале де Еркс, в Центъра за планетарна
служба, част от които са размисли и лични наблюдения. Както и палитра от получени по вътрешен път
импулси, чийто извор е част от цивилизацията на
Еркс, представляваща Йерархията, която ръководи
междуземния център. Тези импулси достигат до нашето съзнание по прост и спонтанен начин. Понякога
хармонично съчетани с моменти на размисъл или на
най-чисто мълчание. Форматът, в който е организиран този материал за разпространяване, ни бе показан по вътрешен път.
Малко преди да получим насоки за поемането на
тази нова писмена задача, субективно усетихме как се
стесняват някои връзки в полето на енергиите. Една
от Йерархиите на Еркс, Ураỳма, засилваше своето
сближаване в план, в който съзнанието можеше да
12
я разпознае. Нашите трансформиращи и хармонизиращи експерименти, под формата на мълчание, се
редуваха по естествен начин. Присъствието на тази
Йерархия от Еркс започваше да се усеща настоятелно
в контекста на моето съществуване. На моменти, за
мен възприятието на нейната енергия ставаше неразличимо от вътрешната ми реалност.
Така получихме насоки за работата, която предстоеше. Инструкцията, която идваше от Ураỳма, беше
силно синтезирана. В някои случаи, част от обучението ни се състоеше в „съвместното“ поемане на беседите и срещите с учебна цел, които се провеждаха всяка
седмица в Центъра, където живея. При тези обстоятелства се научихме да налагаме ред, характерен за
една водеща енергия с напрежение, което се покачваше постоянно и постeпенно. В онези етапи, един достатъчно възприемчив съратник сподели какво възприема като енергетична промяна в нас.
Когато тези състояния на сливане на съзнания
преминаваха през своята връхна точка, ни се разрешаваше да открием нови перспективи и параметри.
По този начин разбирахме по един по-задълбочен и
практичен начин енергиите, поддържащи ситуациите, характерни за материалния свят. Това ни позволяваше да преценяваме и да участваме в обстоятелствата, присъщи на живота в нашия Център, по начин, по
който постепенно всички заедно се подготвяхме. Ако
това се случеше на един от нас, проправяше ценна
възможност за останалите. Знаехме, че пътят, открит
от който и да е от нас, се превръща в път, предложен
не само на групата, но и на всяко възприемчиво същество, присъстващо в този планетарен цикъл.
13
Ураỳма даваше инструкция за Светлината, но
тази инструкция не винаги се позоваваше на нея.
Ураỳма, по извънредно практичен начин показваше
това, което съществото може да извърши, когато не
губи следата на вечното предложение на светлината,
чийто получател става. Като съзнание, даряваше се
като доказателство за онова, което, дори незабелязано за мнозина, бе проява на истината за есенцията, на
събуждането на повика към космическия живот във
вътрешните огледала на голяма част от индивидите,
които можеха да бъдат спасени. Нейната енергия, въпреки че би могла да бъде посочена като основната в
контекста на тази книга, действаше и като йерархия, в
хармоничен синхрон с други източници.
Описаните събития спазват определена хронологична последователност в някои части, но не и в цялостната творба. Организирането на тези страници
трябва да бъде възприето като основа за вътрешните
цикли, през които, както нашата група, така и по-голямата част от онези, за които са предназначени, преминават или се подготвят да преминат.>

Back

Other Books

More info